Jesteś 13147 osobą na tej stronie
Dziś jest: 14 Sierpnia 2019        Imieniny: Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Ośrodek Pomocy Społecznej   /   Aktualności

Harmonogram dyżurów pracowników socjalnych

terminy wypłat świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze

Rok 2019

Miesiąc

Rodzinne,

Alimenty, 500+

Pielęgnacyjne.

Styczeń

24

Luty

25

Marzec

26

Kwiecień

26

Maj

24

Czerwiec

25

Lipiec

26

Sierpień

26

Wrzesień

24

Październik

25

Listopad

26

Grudzień

18

zarządzenie dot. dnia wolnego

ZARZĄDZENIE NR 6/2017

Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku

z dnia 11 października 2017r.

 

 

 

w sprawie:  wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy

 

 

Na podstawie § 16 pkt. 1 zarządzenia nr 5/09 z dnia 14 kwietnia 2009r. oraz
art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.  Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2016, poz. 1666 ze zm).

 

zarządzam, co następuje

 

 

§1

            W związku ze świętem w dniu 11 listopada 2017r. przypadającym w dniu wolnym
od pracy innym niż niedziela wyznacza się dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku w dniu 10 listopada 2017r.

 

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku.

 

 

 

 

                                                                                              /-/ Hanna Bogała

zmiana kryterium - świadczenia rodzinne

 

 

OKRES ZASIŁKOWY

2016/2017

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie

754,00 zł

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, gdy w rodzinie znajduje się dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności

844,00 zł

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU RODZINNEGO

Do 5. roku życia

95,00 zł

Do 18. roku życia

124,00 zł

Po 18. roku życia

135,00 zł

 

 

 

 

 

Wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego:

  • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 193 zł, nie więcej jak 386 zł na wszystkie dzieci
  • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 95 zł
  • dodatek w tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

- do 5. roku życia 90 zł

- powyżej 5. roku życia 110 zł

  • dodatek z tytułu zamieszkania w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły 113 zł
  • dodatek z tytułu dojazdu do szkoły 69 zł.

Pozostałe dodatki bez zmian.

 

Konkurs "Społecznik Roku 2016"

Wniosek i informacje dot. prawa do świadczenia wychowawczego

Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku jako realizator Ustawy o pomocy państwa
w wychowaniu dzieci „Rodzina 500 plus” informuje:

 
 

 Druki wniosków będą do pobrania w Ośrodku Pomocy Społecznej, Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Ośrodka od dnia 21 marca 2016r.

 

Wnioski o świadczenie wychowawcze przyjmowane będą od dnia 1 kwietnia 2016 roku w  OPS w Drezdenku ul. Marszałkowska 18 w godzinach 7.00 do 15.00 w Dziale Świadczeń Rodzinnych pokój nr 15.


Żeby otrzymać świadczenie, nie trzeba będzie stać w kolejce w pierwszych dniach kwietnia, gdyż jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie trzech pierwszych miesięcy trwania Programu tj. do dnia 30 czerwca 2016 roku, rodzice lub osoby uprawnione dostaną wyrównanie
od 1 kwietnia 2016 roku. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane przelewem na konto.

wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

500+

 

Program 500 plus - główne założenia

Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza świadczenie 500 zł na dziecko. Projekt został przekazany do Sejmu. Kto dostanie 500 zł na dziecko?

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko; w przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) - również na pierwsze dziecko.

Szacuje się, że z programu skorzysta 2,7 mln polskich rodzin, a świadczenie wychowawcze otrzyma ponad 3,7 mln polskich dzieci. W 2016 r. na ten cel zostanie przeznaczone ponad 17 mld zł.

Zgodnie z projektem ustawy, na drugie i kolejne dziecko świadczenie ma być wypłacane do ukończenia przez nie 18 lat – bez względu na osiągany przez rodzinę dochód. Gdy w rodzinie będzie dwoje dzieci: jedno ukończy 18 lat, a drugie jest młodsze, świadczenie będzie przysługiwało na młodsze dziecko, tylko jeśli zostanie spełnione kryterium dochodowe.

Wniosek o świadczenie wychowawcze

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze, trzeba będzie złożyć wniosek w ośrodku pomocy społecznej. Można go złożyć - przez internet lub osobiście - matka, ojciec, opiekun faktyczny lub prawny dziecka.

Tylko rodzice ubiegający się o świadczenie na pierwsze dziecko będą musieli dokumentować swoją sytuację dochodową.

MRPiPS przygotowało już projekty rozporządzeń do ustawy, z których jedno m.in. określa wzór wniosku o wypłatę świadczenia i innych niezbędnych oświadczeń.

Termin składania wniosku i wypłaty

Resort rodziny chce, by świadczenie było wypłacane od kwietnia, jednak każda gmina będzie miała trzy miesiące na wydanie go. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Pieniądze będą przelewane na konto wnioskodawcy.

Świadczenie będzie przyznawane co do zasady na 12 miesięcy, od 1 października do 30 września następnego roku. Jednak pierwszy okres, ze względu na start programu w II kwartale br., będzie dłuższy i będzie trwał od dnia wejścia w życie ustawy do 30 września 2017 r.

Wstrzymanie wypłaty świadczenia

 Gdy wystąpi sytuacja, która może mieć wpływ na prawo do świadczenia, np. zmieni się liczba członków rodziny, trzeba będzie o tym niezwłocznie powiadomić organ wypłacający świadczenie.

W przypadku marnotrawienia świadczenia, będzie ono przekazywane w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług - np. przedszkole czy zajęć pozalekcyjnych.

Świadczenie nie będzie wliczane do dochodu przy ubieganiu się o świadczenia z innych systemów wspierających rodzinę.

Składanie wniosków drogą elektroniczną

Można składać za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego emp@tia przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego wchodząc na zakładkę eWnioski pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl/.

 

Świadczenie rodzicielskie

Komu i na jakich zasadach będzie przysługiwać od 2016r. świadczenie rodzicielskie

ZMIANY 2016

Od 1 stycznia 2016 r. zacznie obowiązywać nowe świadczenie dla osób, które nie nabędą prawa do zasiłku macierzyńskiego – świadczenie rodzicielskie. Minimalna wysokość tego zasiłku dla wszystkich ubezpieczonych będzie wynosić 1000 zł.

Obecnie prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego przysługuje osobom ubezpieczonym będącym m.in. pracownikami czy osobami prowadzącymi działalność gospodarczą.

Począwszy od 1 stycznia 2016 r. na mocy ustawy z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, ale nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego ani uposażenia macierzyńskiego. Będą to m.in.:

● bezrobotni (niezależnie od tego, czy są zarejestrowani w urzędzie pracy),

● studenci,

● rolnicy,

● osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego zyskają również osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego. Wówczas będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie (art. 17c ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych po nowelizacji).

Kto nabędzie prawo do świadczenia rodzicielskiego

 

Wysokość i okres pobierania świadczenia rodzicielskiego

Wysokość świadczenia rodzicielskiego wyniesie 1000 zł miesięcznie i nie będzie uzależniona od kryterium dochodowego.

Świadczenie będzie przysługiwać od dnia:

● porodu;

● objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku;

● przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Długość pobierania świadczenia rodzicielskiego

Okres pobierania świadczenia rodzicielskiego

W przypadku

urodzenia przy jednym porodzie

przysposobienia lub objęcia opieką

52 tygodnie

jednego dziecka

65 tygodni

dwojga dzieci

67 tygodni

trojga dzieci

69 tygodni

czworga dzieci

71 tygodni

pięciorga i więcej dzieci

W przypadku zbiegu uprawnień do:

● świadczenia rodzicielskiego lub

● świadczenia pielęgnacyjnego, lub

● specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub

● dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub

● zasiłku dla opiekuna

– będzie przysługiwało jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.

Wnioski o świadczenie rodzicielskie będą przyjmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku realizujący ustawę o świadczeniach rodzinnych.

UWAGA!

Wniosek o świadczenie rodzicielskie należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od urodzenia dziecka.

Jeśli wniosek o świadczenie zostanie złożony po terminie, prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Przepisy przejściowe zakładają, że świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać rodzicom dzieci urodzonych przed datą wejścia w życie zmian, tj. przed 1 stycznia 2016 r., jeśli nie minął okres, przez który przysługuje prawo do świadczenia rodzicielskiego, tj. odpowiednio od 52 do 71 tygodni od urodzenia dziecka w zależności od liczby dzieci.

PODSTAWA PRAWNA:

● art. 3 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 114; Dz.U. z 2015 r., poz. 1830

● art. 1, art. 19 ustawy z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2015 r., poz. 1217; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 1735

 

 

Przyjmowanie wniosków na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2015 / 2016

  • na fundusz alimentacyjny od 03 sierpnia 2015r.,
  • na świadczenia rodzinne od 02 września 2015r.

Nowe kryteria w zakresie świadczeń z pomocy społecznej

Od 1 października 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1058) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Informacja dot. 27.05.2016r.

Informujemy, że w dniu 27 maja 2016 r. (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej  w Drezdenku będzie NIECZYNNY. Za wszelkie wynikłe z tego powodu utrudnienia serdecznie przepraszamy.

APEL O POMOC DLA MATKI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI

 

Pani Paulina Pudelska zam. Trzebicz jest matką samotnie wychowującą dwoje niepełnosprawnych synów Jakuba i Norberta – bliźniąt w wieku 12 lat.

Dzieci urodziły się z dziecięcym porażeniem mózgowym. Wymagają całodobowej opieki Jakub nie chodzi, jest po kilku operacjach ortopedycznych, wymaga specjalistycznego dziecięcego wózka. Norbert obecnie porusza się  z trudnością, ale samodzielnie.

Rodzina mieszka na wsi. Dużym utrudnieniem dla rodziny jest brak własnego środka transportu. Matka musi prosić o pomoc znajomych lub najmować samochód, aby dojechać  do lekarza na niezbędne zabiegi i badania. Problemem jest także dojazd do Drezdenka, gdyż autobusy kursują bardzo rzadko, ponadto wózek Jakuba jest zbyt duży i nie można go wnieść do wnętrza autobusu.

Raz w roku dzieci korzystają z turnusu rehabilitacyjnego w Centrum Rehabilitacji „Zabajka” w Stawnicy gdzie muszą dojechać we własnym zakresie.

Zwracamy się więc z prośbą do ludzi dobrej woli o pomoc w zakupie samochodu.

Wszystkie osoby zainteresowane jakąkolwiek formą pomocy prosimy o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Drezdenku z pracownikiem socjalnym Panią Agnieszką Onichimowską  pod numerem telefonu: (95) 762 16 51, zachęcamy również do obejrzenia reportażu wyemitowanego przez TVP Gorzów: http://www.tvp.pl/gorzow-wielkopolski/publicystyka/magazyn-reporterski/wideo/16042014-samotna-matka-wychowujaca-synow-z-porazeniem-mozgowym-zbiera-pieniadze-na-samochod/14828927

Caritas w Trzebiczu  udostępnił konto, na które można wpłacać pieniądze:

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

LWBS: 28 8362 0005 0025 2409 2000 0020 

Z dopiskiem: „Paulina Pudelska

Za wszelką pomoc w imieniu dzieci i ich mamy serdecznie Państwu dziękujemy.

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Lubuska Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania