Jesteś 8449 osobą na tej stronie
Dziś jest: 14 Sierpnia 2019        Imieniny: Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Ośrodek Pomocy Społecznej   /   Komu pomagamy

 

           Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

 

 

od 1 października 2015r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

 

 

 

O pomoc finansową mogą ubiegać się osoby, które znajdują się w jednej z wymienionych wyżej sytuacji życiowych oraz dodatkowo w trudnej sytuacji finansowej.

Trudna sytuacja finansowa występuje, gdy dochód osoby starającej się o pomoc nie przekracza tzw. kryterium dochodowego, które jest określone w ustawie o pomocy społecznej.

Jeśli samotnie prowadzimy gospodarstwo domowe, to kryterium wynosi 634 zł.

Jeśli prowadzimy gospodarstwo domowe wspólnie z rodzina, to kryterium wynosi 514
na osobę w rodzinie. Przy czym ustawa o pomocy społecznej określa rodzinę jako osoby spokrewnione i niespokrewnione, które są w faktycznym związku, wspólnie zamieszkują i gospodarują.

Dochodem dla pomocy społecznej są wszystkie otrzymane miesięczne przychody osoby ubiegającej się o pomoc oraz tych członków rodziny, z którymi prowadzi wspólne gospodarstwo domowe. Bierze się pod uwagę jedynie dochody netto, które uzyskaliśmy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o pomoc. W przypadku utraty dochodu np. utraty pracy, liczony jest dochód z tego miesiąca, w którym został złożony wniosek.

Do dochodu nie zalicza się:

 • jednorazowego świadczenia socjalnego,
 • wartości świadczeń w naturze,
 • świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych przez osoby bezrobotne,
 •  

Zasiłek stały przysługuje:

 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku
  ( kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat) lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od 634 zł ( kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej),
 2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku
  ( kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat) lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od 514 zł (kryterium dochodowego na osobę w rodzinie).

 

Wysokość zasiłku stałego:

 Zasiłek stały osobie samotnej przyznawany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym tj. 634zł a faktycznie uzyskanym dochodem. Zasiłek stały osobie prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z rodzina przyznawany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie tj. 514 zł. a faktycznym dochodem na osobę w rodzinie.

 

Maksymalna kwota zasiłku to 604 zł, a minimalna to 30 zł.

Zasiłku stałego nie otrzyma osoba, która choć spełnia kryteria do jego uzyskania ma jednocześnie prawo do renty socjalnej lub świadczenia pielęgnacyjnego, lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

 

Zasiłek okresowy:

Zasiłek okresowy może być przyznany osobie lub rodzinie, która:

 • znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji, jak np.: bezrobocie, długotrwała choroba, niepełnosprawność, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego np. ZUS-u, KRUS-u
 • ma dochody niższe niż kryterium dochodowe,

 

Wysokość zasiłku okresowego:

Osoba samotna może otrzymać zasiłek maksymalnie w wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnej tj. 634 zł a faktycznie uzyskanym dochodem.

Rodzina może otrzymać zasiłek do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny tj. 514zł. a dochodem tej rodziny.

 

Zasiłek celowy:

O zasiłek celowy można się ubiegać w celu zaspokojenia konkretnej i uznanej za niezbędną potrzebę bytową m.in. na pokrycie części lub całości kosztów zakupu: żywności, leków, opału, odzieży, pogrzebu.

Osobom bezdomnym i innym osobom nie mającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości tych wydatków.

Zasiłek celowy może być też przyznany niezależnie od dochodu osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Specjalny zasiłek celowy i okresowy

 W szczególnie uzasadnionych sytuacjach osoba i rodzina, której dochód przekracza kryterium dochodowe może otrzymać pomoc:

 • w formie bezzwrotnego specjalnego zasiłku celowego w maksymalnej wysokości kryterium dochodowego,
 • zwrotna w całości lub części w formie zasiłku okresowego, celowego lub pomoc rzeczową,

 

 

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Lubuska Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania