Jesteś 8925 osobą na tej stronie
Dziś jest: 14 Sierpnia 2019        Imieniny: Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Ośrodek Pomocy Społecznej   /   Świadczenia Rodzinne

Najnowsze zmiany w świadczeniach wychowawczych, świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/najnowsze-zmiany-w-swiadczeniach-rodzinnych-i-funduszu-alimentacyjnym/

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH   TEL. 95 762 32 05

 

OKRES ZASIŁKOWY

2016/2017

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie

754,00 zł

Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, gdy w rodzinie znajduje się dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności

844,00 zł

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU RODZINNEGO

Do 5. roku życia

95,00 zł

Do 18. roku życia

124,00 zł

Po 18. roku życia

135,00 zł

 

 

Wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego:

 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 193 zł, nie więcej jak 386 zł na wszystkie dzieci
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 95 zł
 • dodatek w tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

- do 5. roku życia 90 zł

- powyżej 5. roku życia 110 zł

 • dodatek z tytułu zamieszkania w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły 113 zł
 • dodatek z tytułu dojazdu do szkoły 69 zł.

Pozostałe dodatki bez zmian.

 

 

 

 

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty, art. 14 ust. 3 i 3a (Dz. U. z 2015 r. z późn.zm.), obowiązującą od dnia 01 września 2016 r., dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Z tego wynika, iż dziecko w wieku 5 lat (kończy 5 lat w roku kalendarzowym 2016), nie jest objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z propozycją strony rządowej podwyższenie kryterium dochodowego rozłożone będzie na dwa etapy.

I etap - od 1 listopada 2015 r.:

 • kryterium ogólne – 674 zł (wzrost o 100 zł),
 • kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł (wzrost o 100 zł).

II etap - od 1 listopada 2017 r.:

 • kryterium ogólne – 754 zł (wzrost o 80 zł),
 • kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 844 zł (wzrost o 80 zł).

W trzech etapach, począwszy od 1 listopada 2015 r., będą rosły kwoty związane z podstawowym świadczeniem rodzinnym, jakim jest zasiłek rodzinny:

 • 89 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 12 zł),
 • 118 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 12 zł),
 • 129 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 14 zł).

od 1 listopada 2016:

 • 95 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 6 zł),
 • 124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł),
 • 135 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 6 zł,).

od 1 listopada 2017:

 • 100 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 5 zł),
 • 130 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł),
 • 140 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 5 zł).

Trzyetapowemu procesowi wzrostu wysokości świadczeń będą podlegały również niektóre dodatki do zasiłku rodzinnego:

- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 185 zł (max. 370 zł na wszystkie dzieci),

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 90 zł

- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

 * do 5 lat. 80 zł

 * powyżej 5. lat 100 zł

- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania z tytułu dojazdu do szkoły 63 zł, zamieszkania w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły 105 zł

Pozostałe wysokości dodatków do zasiłku rodzinnego nie ulegają zmianie.

 • Kryterium dochodowe do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wynosi 1922 zł na osobę w rodzinie.
 • Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 1000 zł jednorazowo.
 • Świadczenie pielęgnacyjne 1200 zł,

        od 01.01.2016 r. 1300 zł

 

 

Od dnia 01.09.2016 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku – Dział Świadczeń Rodzinnych w pok. 14a można składać wnioski na zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy 2016/2017, tj. obowiązujący od dnia 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r.

W okresie zasiłkowym 2016/2017 r. brane będą pod uwagę dochody z 2015 r. oraz sytuacja obecna, gdy nastąpiło uzyskanie bądź utrata dochodów ( w tym dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dziecko z 2014r. uzyskany w 2015r. ). Prawo do uzyskania zasiłku rodzinnego ustalane będzie od pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu (nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku).

Katalog sytuacji powodujących utratę dochodu obejmuje utratę zasiłku chorobowego, zasiłku rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, a także utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń.

Dochód uzyskany stanowi uzyskanie zasiłku chorobowego, zasiłku rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 

 

Świadczenie rodzicielskie

 

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. Ustawa ta została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 5 sierpnia 2015 r. i po publikacji w Dzienniku Ustaw wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.

 

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc między innymi:

 • bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy),
 • studenci,
 • rolnicy,
 • wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

 

Aby objąć wsparciem jak największą grupę osób i zapewnić rodzicom jak największe wsparcie materialne w pierwszym okresie życia dziecka, projektowane świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie, nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego (jest to kwota netto gdyż świadczenie rodzicielskie nie podlega opodatkowaniu ani innym obciążeniom).

 

Wsparcie finansowe w postaci świadczenia rodzicielskiego będzie przysługiwało przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni.

 Istotne jest, że świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

 

Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

 

W związku z powyższym, wykluczona jest możliwość pobierania przez rodziców w tym samym czasie, na to samo dziecko, zarówno nowego świadczenia rodzicielskiego jak i zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

 

Istotne dla osób uprawnionych do ww. zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego jest także, iż od 1 stycznia 2016 r. minimalna wysokość netto tych świadczeń nie będzie mogła być niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, tj. 1000 zł. miesięcznie (zmiana ta wynika z nowelizacji w szczególności przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

 

 

Załącznikami do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (wg ustawy o świadczeniach rodzinnych) są:

a) uwierzytelniona kopia dokumentu tożsamości osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny,
b) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka.
c) orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
d) zaświadczenie, albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,

e) zaświadczenie, albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej,
f) zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
• zaświadczenia z urzędu skarbowego, albo oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych

• oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

• oświadczenia członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

- zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

• oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, nakaz płatniczy albo zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

• umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

• umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
• przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia, na rzecz osoby spoza rodziny,

• kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, a także:
• przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,
• oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,

• dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
• dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny.

g) informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;
h) kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się;

i) kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

j) kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
k) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
l) odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego;
m) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.

·  W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione wyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

W przypadku ubiegania się o dodatki do zasiłku rodzinnego, należy załączyć odpowiednie dokumenty, w zależności od rodzaju dodatku:

a) Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka:
• odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
• Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

b) Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

• zaświadczenie od pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego, albo Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy oraz okresy zatrudnienia. Oświadczenie/zaświadczenie powinno zawierać informację, na jakie dziecko i na jaki okres został udzielony urlop wychowawczy

 • zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, albo Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy oraz okresy zatrudnienia

• zaświadczenie organu emerytalno - rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych, albo Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych
• zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki

c) Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
• kopia skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
• odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany lub
• odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.

d) Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.
• orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka.

e) Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
• zaświadczenie ze szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej, albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły

f) Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - pokrycie częściowe kosztów zamieszkania.
• dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny LUB oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie,
• zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły
g) Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - pokrycie częściowe dojazdu.
• zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły
 

 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/prawo/

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Lubuska Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania