Jesteś 5847 osobą na tej stronie
Dziś jest: 14 Sierpnia 2019        Imieniny: Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Ośrodek Pomocy Społecznej   /   OFERTA- zamówienia publiczne   /   OFERTA

protokół z posiedzenia komisji

zmiana treści zapytania ofertowego

Drezdenko, 07.12.20116r.

 

Do wszystkich Wykonawców

 uczestniczących w zapytaniu ofertowym

 

Dotyczy : zapytania ofertowego na wykonanie usługi w zakresie transportu gotowych posiłków

 

Zmiana treści zapytania ofertowego

Zamawiający informuje, iż zmienia treść zapytania ofertowego w następujący sposób w załączniku Nr 1 w tabeli formularz oferty dopisuje pozycję tj. Trasa nr 4: 1 kurs dziennie: Szkoła Podstawowa w Niegosławiu 12 km jedna placówka odbioru, co daje nam razem trasa nr 1,2,3,4  124 km 8 kompletów termosów.

W związku ze zmianą Załącznik Nr 1  otrzymuje brzmienie:

Poniżej obowiązujący formularz oferty.

 

 Załącznik Nr 1

 

 

 

…………………………….., dnia …………………2016r.

 

                                                                          /Miejscowość/

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Marszałkowska 18

66-530 Drezdenko.

 

 

 /pieczęć/

Nazwa i adres WYKONAWCY    

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

 

 

FORMULARZ OFERTY

 

Rodzaj   zamówienia

Transport z wypożyczeniem termosu i naczyniami jednorazowymi

j.m

Ilość dziennie.

Termosy

naprzemiennie do zupy i drugiego dania

Naczynia jednorazowe

 

Trasa nr 1: 1 kurs dziennie:

Szkoła Podstawowa w Goszczanowie,

Szkoła Podstawowa w Gościmiu, Szkoła podstawowa w Trzebiczu,

 

km

46

3 placówki odbioru

 

 

Trasa nr 2: 1 kurs dziennie:

Szkoła Podstawowa w Rąpinie, Szkoła Podstawowa w Grotowie

 

 

 

km

 

 

32

2 placówki odbioru

 

Trasa nr 3: 1 kurs dziennie: Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach , Szkoła Podstawowa w Drawinach

 

km

34

2 placówki odbioru

 

Trasa nr 4: 1 kurs dziennie: Szkoła Podstawowa w Niegosławiu

km

12

1 placówka odbioru

 

Razem trasa 1,2,3,4

km

124

8 kompletów termosów

szacunkowo

270 kompletów

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia łącznie trasa 1,2,3,4 z wypożyczeniem termosów i dostarczeniem naczyń jednorazowych oraz odbiorem i utylizacją odpadów pokonsumpcyjnych za cenę

brutto: …………………………zł słownie …………………………………………………………………….

 

 

2. Deklaruję ponadto:

a) termin wykonania zamówienia: zgodnie z zapytaniem ofertowym,

b) warunki płatności: po zakończeniu miesiąca faktura z terminem płatności przelew 14 dni  od dostarczenia faktury.

 

3. Oświadczam, że

 • zapoznałem się z opisem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
 • w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na  warunkach określonych przez Zamawiającego. 

 

…………………….….….. dn., …………2016r.               ………..………………………………..

        /Miejscowość/                                                           /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

 

Z uwagi na powyższe proszę o składanie oferty na  nowym  wzorze Załącznika Nr 1.

W związku z otrzymanym zapytaniem, Zamawiający informuje, iż wprowadza zmianę w treści zapytania ofertowego w pkt. II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Usługa obejmuje wypożyczenie termosów, załadunek do samochodu, transport, rozładunek, doniesienie posiłków do wskazanych miejsc, odbiór pustych termosów oraz dostarczenie jednorazowych naczyń i sztućców oraz odbiór i utylizację odpadów pokonsumpcyjnych.

 

Koszty podstawienia pojemników na odpady pokonsumpcyjne i ich odbiór muszą być wliczone w cenę ofertową.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

 

 

…………………………….., dnia …………………2016r.

 

                                                                          /Miejscowość/

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Marszałkowska 18

66-530 Drezdenko.

 

 

 /pieczęć/

Nazwa i adres WYKONAWCY    

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

 

 

FORMULARZ OFERTY

 

Rodzaj   zamówienia

Transport z wypożyczeniem termosu i naczyniami jednorazowymi

j.m

Ilość dziennie.

Termosy

naprzemiennie do zupy i drugiego dania

Naczynia jednorazowe

 

Trasa nr 1: 1 kurs dziennie:

Szkoła Podstawowa w Goszczanowie,

Szkoła Podstawowa w Gościmiu, Szkoła podstawowa w Trzebiczu,

 

km

46

3 placówki odbioru

 

 

Trasa nr 2: 1 kurs dziennie:

Szkoła Podstawowa w Rąpinie, Szkoła Podstawowa w Grotowie

 

 

 

km

 

 

32

2 placówki odbioru

 

Trasa nr 3: 1 kurs dziennie: Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach , Szkoła Podstawowa w Drawinach

 

km

34

2 placówki odbioru

 

Trasa nr 4: 1 kurs dziennie: Szkoła Podstawowa w Niegosławiu

km

12

1 placówka odbioru

 

Razem trasa 1,2,3,4

km

124

8 kompletów termosów

szacunkowo

270 kompletów

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia łącznie trasa 1,2,3,4 z wypożyczeniem termosów i dostarczeniem naczyń jednorazowych oraz odbiorem i utylizacją odpadów pokonsumpcyjnych za cenę

brutto: …………………………zł słownie …………………………………………………………………….

 

 

2. Deklaruję ponadto:

a) termin wykonania zamówienia: zgodnie z zapytaniem ofertowym,

b) warunki płatności: po zakończeniu miesiąca faktura z terminem płatności przelew 14 dni  od dostarczenia faktury.

 

3. Oświadczam, że

 • zapoznałem się z opisem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
 • w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na  warunkach określonych przez Zamawiającego. 

 

…………………….….….. dn., …………2016r.               ………..………………………………..

        /Miejscowość/                                                           /Pieczęć i podpis osoby uprawnionej/

 

 

zapytanie ofertowe - na wykonanie usług w zakresie transportu gotowych posiłków

 ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją działań ustawowych Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usług w zakresie transportu gotowych posiłków.

  

I. ZAMAWIAJĄCY 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku , ul. Marszałkowska 18 66-530, Drezdenko  Tel. 95 7621651, NIP  595-00-07-692, REGON: 003130938


II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia: Transport specjalistycznym transportem gotowych posiłków, w termosach stanowiących własność Wykonawcy do wskazanych placówek i dostarczenie jednorazowych naczyń i sztućców. Termosy powinny być dublowane – przy dostawie obiadu wymieniane pełne na puste, zapewniać właściwą ochronę i temperaturę oraz jakość przewożonych potraw, Usługa obejmuje wypożyczenie termosów, załadunek do samochodu, transport, rozładunek, doniesienie posiłków do wskazanych miejsc, odbiór pustych termosów oraz dostarczenie jednorazowych naczyń i sztućców.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Od dnia 02.01.2017r. - do 22.06.2017 r. oraz od 04.09.2017r. do 22.12.2017r.

 

IV. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferta powinna być dostarczona na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku ,
  ul. Marszałkowska 18 66-530 Drezdenko osobiście, pocztą lub za pośrednictwem kuriera, może również być  przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: ops@drezdenko.pl
 2. Termin składania ofert  do dnia 13.12.2016 r. godz. 9.00
 3. Ocena ofert zostanie dokonana do13 .12.2016 r. do godz. 9:15
 4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 7. Oferta  musi:
 •  
 • Zawierać proponowaną stawkę brutto za wykonanie usługi.
 • Zawierać kserokopie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.
 • Zawierać oświadczenie załącznik Nr 2
 • Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje samochodem dostawczym, dostosowanym do transportu żywności niezbędnym w realizacji zamówienia.
 •  

V. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena 100%

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wybranego Oferenta  do dnia 13.12.2016 r. do godz. 15.00.

 

załaczniki do zapytania

zawiadomienie o wyborze najkorzystenijszej oferty

Drezdenko, dnia  14 lipca 2016r.

 

KO. 271.2.2016

 

ZAWIADIMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przedmiot zamówienia: : usługa przygotowania, dostarczania i wydawania posiłków
z komponentów zakupionych przez Wykonawcę do miejsc wskazanych przez Zamawiającego

w okresie od 02.09.2016r. do 31.12.2016r.

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015.2164 ), Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Oferta Nr 1

„Grapfa” spółka cywilna Tomasz Graś, Wojciech Pfal.

ul. Sienkiewicza 3E,  66-530 Drezdenko,

Wartość jednego posiłku z podatkiem VAT 9,49 zł. .

 

1.      Uzasadnienie wyboru: oferta zgodna z SIWZ, zawiera najkorzystniejszą (najniższą) cenę wykonania zamówienia.

2.      Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy.

3.     

Jednocześnie informuję, że ww postępowaniu oferty złożyli (wg kolejności):

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów

Łączna punktacja

 

 

1

„Grapfa” spółka cywilna

Tomasz Graś,

Wojciech Pfal.

ul. Sienkiewicza 3E,

66-530 Drezdenko,

 

 

 

100,00

 

 

100,00

4.      Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy.

5.      Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty.

 

 

(-) Wioletta Kantor-Kmiecik

Kierownik Zamawiającego

 

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Lubuska Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania