Jesteś 793 osobą na tej stronie
Dziś jest: 25 Kwietnia 2019        Imieniny: Marka, Jarosława, Erwiny
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Urząd Miejski   /   Aktualności   /   2012   /   Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje o możliwości legalnego zatrudnienia polskich studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie Niemiec w okresie letniej przerwy wakacyjnej w 2013r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze informuje o możliwości legalnego zatrudnienia polskich studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie Niemiec w okresie letniej przerwy wakacyjnej w 2013r.

W dniach od 12 grudnia 2012 do 31 grudnia 2012 Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze oraz Oddział Zamiejscowy WUP w Gorzowie Wlkp. będzie prowadzić zapisy chętnych studentów/uczniów.

                Zgodnie z przesłanymi przez Federalny Urząd Pracy (ZAV) w Bonn informacjami określającymi zasady zatrudnienia studentów/uczniów polskich na okres wakacji w Niemczech
(lato 2013r.) o zatrudnienie mogą ubiegać się:

- studenci studiów dziennych, w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu
o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung"   -   będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2013r.;

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem szkół ogólnokształcących), w tym uczniowie ostatniego roku nauki, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia szkoły na dzień 31.08.2013r. ;

-         w wieku od 18 lat do 35 lat;

-         posiadający dobrą lub bardzo dobrą znajomość języka niemieckiego (wymagany minimum 3-letni okres nauki języka niemieckiego),

-         deklarują gotowość do podjęcia pracy, przez co najmniej 2 miesiące w okresie letnich wakacji,

-         nie mogą mieć specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji (ubiegający się o pracę, którzy chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec - otrzymają odmowę).

 Komplet wymaganych dokumentów stanowią:

•              2 egzemplarze podania "Bewerbung 2013" wypełnione pismem drukowanym lub komputerowym w języku niemieckim z aktualnymi dwoma zdjęciami paszportowymi przyklejonymi do podań, drukowane dwustronnie podpisane przez studenta/ucznia na pierwszej stronie "Bewerbung 2013";

•                     1 egzemplarz zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka niemieckiego   "Beschenigung über Deutschkenntnisse" z pieczęcią uczelni/szkoły i podpisem    lektora/nauczyciela języka niemieckiego;

•            egzemplarze zaświadczenia o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung"    z pieczątką nagłówkową uczelni/szkoły oraz imienną pieczątką osoby upoważnionej;

•                 1 egzemplarz oświadczenia wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w związku z ubieganiem się o zatrudnienie za granicą;

•                 1 egzemplarz oświadczenia zawierającego informacje o pracy wakacyjnej w Niemczech wraz z oświadczeniem potwierdzającym otrzymanie, zapoznanie się i akceptację warunków zatrudnienia zawartych w informacji dla studentów „Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: October 2012”.

  • Studenci/uczniowie, którzy posiadają prawo jazdy winni do kompletu dokumentów dołączyć kopię prawa jazdy.

 

UWAGA:

  • Student zobowiązany jest posiadać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung”, który będzie niezbędny dla pracodawcy niemieckiego;
  • ZAV akceptuje tylko dokumenty zgodne z w/w wzorami z oryginalnymi pieczęciami uczelni/szkoły;
  • Podanie "Bewerbung 2013" należy obowiązkowo wydrukować na 1 kartce - dwustronnie   (wydrukowane na 2 kartkach jednostronnie zostaną odrzucone),
  • Studenci/uczniowie, którzy ubiegają się o pracę przez WUP nie mogą ubiegać się o nią bezpośrednio u pracodawcy a także bezpośrednio przez ZAV. W takich przypadkach ZAV zastrzega sobie, że podania studentów/uczniów ubiegających się o pracę bezpośrednio przez ZAV jak i  przez  pracodawcę zostaną odrzucone;
  • Z uwagi, iż polscy studenci są mile widziani przez pracodawców niemieckich, rozszerzono ofertę na uczniów szkół ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem szkół ogólnokształcących);
  • Oferty pracy obejmują głównie zatrudnienie w gospodarstwach rolnych. Większość uczniów
    i studentów powinna nastawić się na zatrudnienie w rolnictwie, co znacznie zwiększy ich szansę zatrudnienia.

•            Każdy student/uczeń musi obowiązkowo potwierdzić podpisem otrzymanie, zapoznanie się
i akceptację warunków zatrudnienia sezonowego w Niemczech zawartych w informacji dla studentów „Ferienbeschäftigung in Deutschland für ausländische Studenten, Stand: October 2012”.

 

NIE BĘDĄ AKCEPTOWANE:

-         dokumenty bez stempla uczelni/szkoły,

-         dokumenty z zeskanowanym / skopiowanym stemplem uczelni/szkoły,

-         dokumenty, w których zmieniono dane i zmian tych nie potwierdzono stemplem uczelni/szkoły,

-         dokumenty, które zawierają zmiany/ poprawki dokonane korektorem

-         dokumenty bez podpisu osoby uprawnionej oraz bez pieczęci imiennej.

               

Przekazanie wypełnionych przez studentów formularzy do ZAV w Bonn nie jest równoznaczne
z otrzymaniem zatrudnienia. Ostateczna decyzja podejmowana jest przez niemieckiego pracodawcę
a dalsza korespondencja odbywa się pomiędzy nim a studentem/uczniem, bez udziału urzędu.               

Osoby zainteresowane oraz spełniające warunki formalne mogą pobrać formularze ze strony internetowej: www.wup.zgora.pl lub osobiście w dniach 12 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2012r. w godzinach od 08.00 do 14.30 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze, ul. Wyspiańskiego 15 (pokój 14) lub w Oddziale Zamiejscowym WUP w Gorzowie Wlkp.,
ul. Kombatantów 34 (VIII piętro, pokój 5).

Poprawnie wypełnione komplety ww. dokumentów należy dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2013 roku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze,
ul. Wyspiańskiego 15 (pokój 14) lub do Oddziału Zamiejscowego WUP w Gorzowie Wlkp.,
ul Kombatantów 34 (VIII piętro, pokój 5) –w miejscu uprzedniego pobrania wniosku.

Zgłaszający się student/uczeń powinien okazać:

- ważną legitymację studencką lub uczniowską,

- dowód osobisty

W przypadku dodatkowych pytań i wątpliwości informacji udziela się pod nr telefonów:

68/ 456 77 07 lub 95/ 72070 14.

                Poniżej przedstawiam dodatkowe informacje dotyczące pracy wakacyjnej w Niemczech dla polskich studentów:

 

1.       Oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie i gastronomii, w sieci gastronomicznej
(np. Mc Donalds), jak również w niewielkim stopniu w przemyśle.

2.       Czas pracy, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki pracy odpowiadają uregulowaniom taryfowym lub normom przyjętym na danym obszarze. Wynagrodzenie płatne jest przeważnie na koniec miesiąca, dlatego w pierwszych tygodniach studenci/uczniowie powinni mieć wystarczającą ilość pieniędzy na utrzymanie.

3.       Student/uczeń powinien zabrać drugi egzemplarz zaświadczenia o wpisie na listę studentów dla pracodawcy, gdyż będzie on niezbędny przy zatrudnieniu i naliczeniu wynagrodzenia.

4.       Po przyjeździe do Niemiec student/uczeń ma obowiązek zameldowania się w ciągu 8 dni w administracji gminy lub miasta.

5.       Ponieważ studenci/uczniowie nie mają w Niemczech ustawowego ubezpieczenia chorobowego, powinni koniecznie zawrzeć umowę ubezpieczeniową w Polsce, w ramach której pokryte zostaną koszty ewentualnej choroby.

6.       Koszty dojazdu do miejsca pracy ponosi student/uczeń. Pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia studentowi/uczniowi zakwaterowania, ale często pomaga w jego znalezieniu. W branżach takich jak rolnictwo, gastronomia pracodawca z reguły zapewnia zakwaterowanie (odpłatne lub nieodpłatne ).

7.       Studenci/uczniowie podejmujący zatrudnienie w gastronomii, przemyśle spożywczym itp. muszą liczyć się z koniecznością poddania się w Niemczech badaniom lekarskim na własny koszt.

 

 

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Lubuska Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania