Jesteś 2248 osobą na tej stronie
Dziś jest: 27 Maja 2019        Imieniny: Jana, Magdaleny, Izydora
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Urząd Miejski   /   Aktualności   /   2010   /   Polsko - niemieckie sympozjum popularnonaukowe IN MEMORIAM DRA STANISŁAWA TALARCZYKA (1922-2002) pt.:"„Obszar Dolnej Noteci w historycznej Nowej Marchii (Neumark) jako przedmiot badań naukowych: wczoraj, dzisiaj i jutro.

Polsko- niemieckie sympozjum popularnonaukowe IN MEMORIAM DRA STANISŁAWA TALARCZYKA (1922-2002) pt:"„Obszar Dolnej Noteci w historycznej Nowej Marchii (Neumark) jako przedmiot badań naukowych: wczoraj, dzisiaj i jutro.“

Naukowo  o obszarze Dolnej Noteci

 

         W dniu 7 maja 2010 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Drezdenku i Sali Kolumnowej  w Pałacu  w Mierzęcinie odbyło się sympozjum naukowe i popularnonaukowe na temat „Obszar Dolnej Noteci w historycznej Nowej Marchii  (Neumark) jako przedmiot badań naukowych:  wczoraj, dzisiaj i jutro.“

Patronat nad tą polsko-niemiecką konferencją  in memoriam dra St. Talarczyka (1922 – 2002) sprawował Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak, a organizatorem był Uniwersytet Szczeciński, reprezentowany przez dra Andrzeja Talarczyka z Instytutu Filologii Germańskiej i prof. dr hab. Edward Włodarczyka z Instytutu Historii, jednocześnie  prorektora ds. Kształcenia tej Uczelni. Lokalnym partnerem i współorganizatorem było Nadnoteckie Towarzystwo Kultury. Obecność dyrektora Instytutu Zachodniego w Poznaniu, prof. dr hab. Andrzeja Saksona, była dodatkowym wsparciem rangi sympozjum i jego posłannictwa – mobilizacji środowisk lokalnych do edycji liczącej około 1000 stron i czekającej na wydanie monografii o historii tego regionu pt. „Historia obszaru Dolnej Noteci. Drezdenko – Strzelce Krajeńskie – Dobiegniew i okolice“.

Dużego wsparcia  finansowego, obok pomocy ze strony Urzędu Miejskiego w Drezdenku, organizatorzy uzyskali od Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, co jest równoznaczne z patronatem Marszałka Lubuskiego nad tą konferencją, i Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, który przejął koszty druku materiałów konferencyjnych. Burmistrzowie Strzelec Krajeńskich i Dobiegniewa partycypowali w kosztach stosownie do swoich możliwości. Ponadto  symbolicznie finansowo wsparły projekt: Starostwo Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego oraz wójt gminy Drawsko. Wójt Gminy Stare Kurowo zadeklarował partycypację w kosztach edycji monografii regionu proporcjonalnie do przedstawienia jej historii w książce. Podobnej postawy organizatorzy oczekują od  wójta gminy Zwierzyn.

 Część I w Drezdenku słowem powitalnym otworzyli: Burmistrz Drezdenka Maciej Pietruszak, Starosta powiatu strzelecko-krajeńskiego Edward Tyranowicz, pod nieobecność prezesa NTK Józefa Cabaja tekst powitalny odczytał jego zastępca, Prorektor Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. Edward Włodarczyk, Redaktor Naczelny „Kwartalnika Drezdeneckiego“ Zygmunt Marcinkowski i kierownik naukowy sympozjum z Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, dr Andrzej Talarczyk.

Część II w Mierzęcinie rozpoczął dłuższym wywodem o roli dra Stanisława Talarczyka w powojennych początkach ruchu ludowego w powiecie strzeleckim Wicewojewoda Lubuski Jan Świrepo.

W konferencji brało udział (łącznie z referentami i przedstawicielami  mediów) 60 osób, które reprezentowały różne regiony i  środowiska zawodowe – poza przedstawicielami Ziemi Lubuskiej (w szczególności z powiatu strzelecko-drezdeneckiego i Gorzowa Wlkp) uczestniczyli w niej przedstawiciele Wielkopolski i Pomorza Zachodniego, goście z Austrii i (jako osoby towarzyszące) z Belgii. Byli wśród nich obok rodziny i przyjaciół rodziny dra Stanisława Talarczyka, samorządowcy, regionaliści, osoby mandatowe z różnych  instytucji  – takich jak muzea, towarzystwa kulturalne i domy kultury. Ponadto uczestniczyli nauczyciele oraz reprezentanci ruchu ludowego z PSL. Obecne były  media – TVP Gorzów, Radio Zachód i Radio Szczecin. (Przed konferencją ukazała się krótka zapowiedź w „Gazecie Lubuskiej“ i szeroka sprawozdawczość w internetowym wydaniu „Gazety Wyborczej.“Sprawozdania z konferencji ukażą się w fachowych czasopismach w Polsce i  Niemczech.)

Referenci, wśród nich 4 profesorów tytularnych, pochodzili z Berlina,  Poznania, Szczecina, Greifswaldu, Herne i Gorzowa Wlkp. Tematyka wystąpień referatowych to: 1. Życie i twórczości naukowa dra Stanisława Talarczyka (Zygmunt Marcinkowski), 2. Nowe spojrzenie na polskie badania regionalne (prof. Edward Włodarczyk); 3. Przemiany społeczne na Ziemiach Zachodnich po 1945 r. ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Dolnej Noteci (prof. Andrzej Sakson); 4. Słownik geograficzno-historyczny  Pomorza z częścią północnej Nowej Marchii (prof. Tadeusz Białecki; referat odczytany pod nieobecność); 5. Historyczne i międzydyscyplinarne badania nad historią Nowej Marchii: wczoraj, dzisiaj i jutro (dr Christian Gahlbeck); 6. Drezdenko z perspektywy niemieckiej (dr Wolfgang Kessler); 7. Zabytki Drezdenka (Błażej Skaziński); 8. Walory kompozycji przestrzennej miasta Drezdenka (dr Alicja Biranowska-Kurtz); 9. Otto Franz Gensichen – pisarz berliński rodem z Drezdenka (dr Andrzej Talarczyk; na kanwie  publikacji dra St. Talarczyka  z 1993 r.„Życie i twórczość literacka Otto Franza Gensichena.“); 10. Stosunki niemiecko-polskie jako problem badawczy w pracy Akademii Bałtyckiej w Lubece (prof. Jörg Hackmann).

Jest to druga  tego typu konferencja o tak dużym wymiarze promującym Drezdenko i  region zarówno na terytorium Polski, jak i poza jego granicami po konferencji o Adamie Kriegerze w 2006 r. roku, w której uczestniczyli jako referenci obok dra Romana Cholewińskiego, Burmistrza Miasta Drezdenka prof. Halina Lorkowska z Akademii Muzycznej  i dr Magdalena Mazur z Katedry Muzykologii UAM w Poznaniu, a pierwsza  historyczna sensu stricte o takim szerokim zakresie tematycznym i takiej reprezentatywności referentów. Jej naukowość wzmocniona będzie edycją tomu pokonferencyjnego, zawierającego ponadto teksty innych badaczy ze środowisk akademickich, regionalnych i lokalnych z Niemiec i Polski, w tym z  Frankfurtu nad Odrą, Zielonej Góry, Drezdenka, Strzelec Krajeńskich i Witnicy,  co uczyni z tej konferencji i jej pokłosia element dyskusji w nauce polskiej nad badaniami regionalnymi i spowoduje zaistnienie tego obszaru na szerszej płaszczyźnie polsko-niemieckiego dialogu o historii  terenów byłego niemieckiego Wschodu i obecnych polskich Ziem Zachodnich.

Pierwszym, wyjściowym, popularnonaukowym celem tej konferencji było przybliżenie lokalnej społeczności  problematyki historii tego obszaru z pogranicza Wielkopolski i Pomorza. Kolejnym jej  założeniem było zintegrowanie lokalnych inicjatyw i struktur organizacyjnych w zakresie regionalnych badań nad historią regionu, co po części się już udało i będzie kontynuowane m.in. poprzez restytuowanie Sekcji Badań Regionalnych Nadnoteckiego Towarzystwa Kultury. Podstawą jej pracy będzie zatwierdzony na zebraniu plenarnym jej członków protokół pokonferencyjny, zawierający wszystkie  poczynione podczas jej przebiegu i w rozmowach pokonferencyjnych ustalenia, na bazie których powstanie harmonogram konkretnych działań. Trzecim i zarazem głównym celem było stworzenie klimatu do edycji opus magnum – historii regionu autorstwa czołowego badacza historii, którego pamięci poświęcona była ta konferencja o europejskim wymiarze.

 

                                                                                     Justyna Nawojska

                                                                                     Andrzej Talarczyk (konsultacja)

Program konferencji

Galeria zdjęć z konferencji

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Lubuska Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania