Jesteś 4551 osobą na tej stronie
Dziś jest: 14 Sierpnia 2019        Imieniny: Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Ośrodek Pomocy Społecznej   /   Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zarządzeniem Burmistrza Drezdenka nr 88 z dnia 20 grudnia 2011 r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,, w którym określony jest skład osobowy Zespołu oraz rodzaj instytucji reprezentowanych przez poszczególne osoby.

Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku przy
ul. Marszałkowskiej 18, 66-530 Drezdenko.

Od 12.01.2012r. pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Helena Wojtukiewicz  – starszy specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku ( tel. 95 761 78 86 , pokójk nr 13)

Rolę Zastępcy przewodniczącego pełni Pani Anna Kwita – specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku.

Sekretarzem Zespołu jest Pani Marianna Mazan – przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przedstawiciel Fundacji Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku.

Głównym zadaniem Zespołu zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r.
Nr 125, poz. 842) jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających w tej dziedzinie. Realizowane jest ono m.in. w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Procedura ma charakter interwencyjny – uruchamia się ją w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie przez wypełnienie „Niebieskiej Karty – A”, w której wpisuje się m.in. dane osób zaangażowanych w sytuację przemocy, formy przemocy i jej skutki oraz opis zaistniałej sytuacji. Osoba pokrzywdzona lub jej opiekun otrzymuje „Niebieską Kartę - B”, zawierającą informację o przysługujących prawach i instytucjach udzielających pomocy.

Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia tej procedury są :

 • jednostki pomocy społecznej,
 • gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • policja,
 • placówki oświaty
 • placówki ochrony zdrowia.

Procedura „Niebieskiej Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych
w sytuację przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej. Jej celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i uruchomienie zmiany zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie.

Instytucja, która wszczyna procedurę, przekazuje wypełnioną „Niebieską Kartę - A” do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, pod wyżej podany adres.

Zespół Interdyscyplinarny na rzecz pomocy konkretnej rodzinie ma możliwość tworzenia grup roboczych. W takiej sytuacji Niebieska Karta przekazywana jest grupie roboczej, która składa się z przedstawicieli służb i specjalistów współpracujących z rodziną.
W jej skład zazwyczaj wchodzi pracownik socjalny, dzielnicowy, jeżeli w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym - pedagog szkolny, jeśli dziecko jest w przedszkolu - wychowawca przedszkolny, a także psycholodzy bądź terapeuci pracujący z osobami doznającymi przemocy lub stosującymi przemoc, jeśli zachodzi potrzeba – pracownik ochrony zdrowia, kurator sądowy, asystent rodziny lub inny specjalista. Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną pracują nad zaplanowaniem i realizacją stosownej pomocy oraz jej monitoringiem.

Zespół Interdyscyplinarny ma prawo przetwarzać dane osobowe w tym dane wrażliwe dotyczące osób objętych procedurą „Niebieskiej Karty”, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W związku z tym może m. in. składać zawiadomienia do prokuratury
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przemocy w rodzinie, zawiadamiać Sąd Rodzinny
i Nieletnich o nieprawidłowej sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dziecka oraz pozyskiwać informacje o członkach rodziny od instytucji i organizacji zaangażowanych w pomoc rodzinie w związku z problemem przemocy.

Procedura realizowana jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji
i pomocy jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskiej Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc.

Instytucje uprawnione do pomocy w ramach procedury „Niebieska Karta”:

1. Komisariat Policji w Drezdenku ul. Niepodległości 27 a                     tel. 95/7622900

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku ul. Marszałkowska 18       tel. 95/7621651

3.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drezdenku
ul. Marszałkowska 18 .

4. Placówki oświatowe na terenie miasta i gminy Drezdenko (w przypadku gdy przemocy doświadcza dziecko w wieku szkolnym lub przedszkolnym).

5. Placówki ochrony zdrowia (w przypadku gdy osoba pokrzywdzona korzysta z pomocy medycznej może oczekiwać zarówno założenia „Niebieskiej Karty” jak również bezpłatnego wydania zaświadczenia o stanie zdrowia (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010),

Obowiązujące akty prawne

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

Uchwała Nr XIII/96/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 października 2011 r.
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania
.

Zarządzenie Burmistrza Drezdenka nr 92 z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu zespołu interdyscyplinarnego.

Na naszym terenie funkcjonują lokalne placówki udzielające pomocy ofiarom pomocy
w rodzinie:

 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku ul. Marszałkowska 18      tel. 95/7621651
 2. Komisariat Policji w Drezdenku ul. Niepodległości 27 a                       tel. 95/7622900
 3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drezdenku
  ul. Marszałkowska 18
 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku ul. Kościuszki 31
                                                                                                                        tel. 95/7637042
 5. Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Kraj. ul. Gorzowska 38               tel. 95/7631197
 6. Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj ul. Runek 2-3                                      tel. 95/7632455
 7. Fundacja Dom Wspólnoty Barka w Drezdenku ul. Chrobrego 10        tel. 95/7620780

 

 

Poradniki przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej dedykowane osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Poradniki znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie/informatory-i-poradniki/

 

Przeciwdziałanie przemocy

Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy. Więcej informacji na stronie http://www.niebieskalinia.info

 

 

Szkolenie z zakresu działania i funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

W dniu 22 maja 2013r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku odbyło się szkolenie z zakresu działania i funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego; w szkoleniu brali udział pracownicy socjalni, przedstawieciele słuzby zdrowia oraz policji oraz przedstawiciele szkół.

Poruszane tematy:

 • praca grupy roboczej- zadania, tryb pracy grupy roboczej,
 • podjęcie pierwszego kontaktu z ofiara przemocy w rodzinie i dalsza współpraca z osobą pokrzywdzoną,
 • interwencja wobec sprawcy przemocy - jak uniknąć najczęściej popełnionych błędów w kontakcie ze sprawcą przemocy w rodzinie, wytyczne do tworzenia modelowych programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

 • funkcjonowania zespołu- role w zespole, kształtowanie umiejętności lidera, podział zadań w zespole interdyscyplinarnym, rozwiązywania konfliktów i budowanie współpracy, kształcenie umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych, kształcenie umiejętności motywowania i twórczego rozwiązywania problemów ( trening umiejętności),

 • przemoc w rodzinie- wielopłszczyznowy portret rodziny dysfunkcyjnej, czynniki ryzyka a wczesna interwencja, pierwszy kontakt ze sprawcą i ofiarą, możliwości i potrzeby, tworzenie planu pomocy,

 • prawa i obowiązki pracoqwników oświaty, służby zdrowia, policji, sądów w procedurze Niebieskiej Karty - zasady interewncji wg. nowych wymagań MPiPS, wymogi wobec Policji, przemoc obydwojga rodziców wobec dziecka( rola szkoły), praca na znowelizowanych drukach - ćwiczenia praktyczne.

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Lubuska Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania