Jesteś 1912 osobą na tej stronie
Dziś jest: 25 Maja 2019        Imieniny: Grzegorza, Magdy, Urbana
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Współpraca   /   Związki i Stowarzyszenia   /   Stowarzyszenie LGR Pojezierze Dobiegniewskie   /   Aktualności   /   Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Dobiegniewskie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Dobiegniewskie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Kierownik biura Stowarzyszenia

Aplikacje należy złożyć lub przesłać pocztą na adres siedziby stowarzyszenia LGR
"Pojezierze Dobiegniewskie” ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew, pokój nr 17 w terminie
do 29 kwietnia 2011 roku, godz. 15.30. W przypadku aplikacji przesłanych pocztą liczy się data wpływu do siedziby stowarzyszenia.
Złożone przez kandydata dokumenty powinny zawierać:
• życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej (CV)
• list motywacyjny
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy
• kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie
z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych
• oświadczenie o niekaralności (w przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany zostanie
do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego)
• oświadczenie o nie zasiadaniu w Zarządzie, Komitecie, Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia
LGR "Pojezierze dobiegniewskie"
Osoby wybrane na podstawie aplikacji zostaną imiennie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w pierwszej połowie maja bieżącego roku. Wszelkich informacji dotyczących naboru udziela Wiceprezes Stowarzyszenia Kazimierz Szmid tel. 509 251 285, e-mali: zespolochronywod@wp.pl

Zakres obowiązków i wymagania:
1. Kierownik biura LGR Pojezierze dobiegniewskie
Wymiar czasu pracy: Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu
Miejsce pracy: Biuro stowarzyszenia w Dobiegniewie
Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:

 

Konieczne:
• wykształcenie wyższe (preferowane w jednym z następujących kierunków: ekonomia, prawo, finanse, zarządzanie, marketing, fundusze UE)
• min. 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym stanowisku związanym
z inicjowaniem i przygotowaniem wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych
• uczestnictwo w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej
• biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
• znajomość zagadnień uregulowanych m.in. w:
o Ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.),
o Ustawie z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. z 2009 r. Nr 72, poz. 619),
o Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006 r. str. 1),
o Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego ,
o Rozporządzenie Ministra i Rozwoju i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz.U. Nr 177, poz. 1371)
o Statucie Stowarzyszenia oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich

Pożądane:
• język angielski lub niemiecki w stopniu komunikatywnym
• wysoka kultura osobista
• umiejętność korzystania z aktów prawnych, interpretacja i analiza zmian w przepisach
• predyspozycje osobowe: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, obsługa urządzeń biurowych, sumienność i odpowiedzialność, gotowość do wyjazdów służbowych
• doświadczenie w zakresie zarządzania, kierowania zespołem, umiejętność prowadzenia negocjacji
i nawiązywania kontaktów interpersonalnych
• prawo jazdy kat. B

Do bezpośrednich zadań należą:
1) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, Zarządu Stowarzyszenia oraz Komitetu
2) Nadzór nad przygotowaniem i wdrażaniem projektów w ramach LSROR
3) Prowadzenie bieżących spraw stowarzyszenia
4) Gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu działalności Stowarzyszenia
5) Prowadzenie działalności wydawniczej oraz współpraca z mediami
6) Przygotowywanie wewnętrznych materiałów informacyjnych i analiz problemowych
7) Ogólne poradnictwo prawne, finansowe, organizacyjne i inne w oparciu o własny bank danych
oraz zamawiane ekspertyzy i opinie specjalistyczne
8) Przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków, zebrania Zarządu Stowarzyszenia
oraz Komitetu
9) Opracowywanie projektów zmian w statucie, LSROR i regulaminach organizacyjnych
10) Obsługa Walnego Zebrania Członków, posiedzeń Zarządu oraz Komitetu
11) Prowadzenie dokumentacji Walnego Zebrania Członków, posiedzeń Zarządu oraz Komitetu
12) Sporządzanie odpisów uchwał Walnego Zebrania Członków i wydawanie ich uprawnionym organom 13) Prowadzenie rejestru uchwał Walnego Zebrania Członków, posiedzeń Zarządu oraz Komitetu 14) Prowadzenie dokumentacji członkowskiej
15) Opracowywanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych 16) Przygotowywanie i prowadzenie korespondencji 17) Nadzór nad pracownikami biura 18) Nadzór nad budżetem LGR 19) Przygotowywanie i składanie wniosków pomocowych dotyczących funkcjonowania LGR 20) Udział w naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z działalnością
Stowarzyszenia 21) Współpraca z: instytucją wdrażającą PO RYBY, Członkami LGR, wnioskodawcami LGR,
zewnętrznymi ekspertami i zleceniobiorcami 22) Prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji Stowarzyszenia 23) Sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji
lub naprawy 24) Wykonywanie zaleceń pokontrolnych organów prowadzących kontrole oraz udzielanie wyczerpujących
wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących
przedmiotu kontroli
25) Nadzór nad obsługą wniosków, udzielanie potencjalnym wnioskodawcom informacji dotyczącej
przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z opisem "nabór na stanowisko kierownika biura LGR". Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzega się, że Zarząd Stowarzyszenia może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydatów. Informacja o wynikach konkursu zostanie podana na stronie internetowej stowarzyszenia: www.pojezierzedobiegniewskie.org

Prezes Stowarzyszenia
/-/ Andrzej Kuczyński
 

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Lubuska Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania